งานศิลปะสาธารณะ Flower Garden
ศิลปิน : สรรเสริญ เหรียญทอง
ณ ริมคลองบางมด

บอกเล่าที่มา 3C Project (ฉบับย่อ)

งานศิลปะสาธารณะ Flower Garden ศิลปิน : สรรเสริญ เหรียญทอง ณ ริมคลองบางมด

งานศิลปะสาธารณะ Flower Garden
ศิลปิน : สรรเสริญ เหรียญทอง
ณ ริมคลองบางมด

3C Project (Cycling – Canal – Community) เป็นโครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเป็นทางจักรยาน เพื่อสรรค์สร้างการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เกิดจากการรวมตัวของชุมชน คนรักเมือง รักจักรยาน รักคลอง อยากเห็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สร้างทางเลือกให้เกิดสังคมสุขภาพดี เศรษฐกิจรุ่งเรืองและสิ่งแวดล้อมสวยงาม ด้วยความโดดเด่นขอวิถีชีวิตริมคลอง การสร้างโอกาสการเข้าถึงโดยการเชื่อมทางเดินทางจักรยานริมคลองให้เข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า ให้ชุมชนมีทางเลือกในการเดินทางไปโรงเรียน ไปทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ สร้างสุขภาวะ ไม่ก่อมลภาวะทั้งทางอากาศและเสียงให้คนต่างถิ่นต่างชาติ มีทางเลือกในการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำ จับจ่ายในร้านค้าริมคลอง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง รักษาบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาและแหล่งน้ำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยแนวคิดนี้จึงเกิดการผลักดันโครงการต้นแบบทางจักรยานเลียบคลองบางมด วัดพุทธบูชา ถึงสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศขึ้น

Leave a reply