3C Grand Opening_8199

ภาพและข้อเขียนงานแถลงข่าว3C Project จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สมัยก่อน ใครๆ ก็มักเปรียบเทียบ’บางกอก’ ประหนึ่ง ‘เวนิสแห่งโลกตะวันออก’ เพราะมีคูคลองเชื่อมต่อกันมากมาย จนเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามเส้นทางถนนที่ตัดผ่าน